Back

Linux安装nginx-1.11.9

Small color 2017年01月30日

今天想安装下最新版Nginx玩玩,结果百度上的教程都是坑爹的。都是错误了,不是路径对不上,就是有些库没安装,问题多多。
写个比较正常方便的安装方法给需要安装nginx的人。(方法结合百度上的教程,如有雷同,纯属抄袭)

教程开始:

测试环境:CentOS6

安装编译工具及库文件

# yum -y install make zlib zlib-devel gcc-c++ libtool openssl openssl-devel pcre-devel

安装Nginx

 1. 下载 Nginx,Nginx官网

  #wget http://nginx.org/download/nginx-1.11.9.tar.gz

 2. 解压安装包

  #tar zxvf nginx-1.11.9.tar.gz

 3. 进入安装包目录

  #cd nginx-1.11.9

 4. 编译安装

  #./configure --prefix=/usr/local/nginx
  #make
  #make install

 5. 查看nginx版本

  #/usr/local/nginx/sbin/nginx -v

到此,nginx安装完成。

Nginx 常用命令

#/usr/local/nginx/sbin/nginx          #启动 Nginx
#/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload      # 重新载入配置文件
#/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reopen      # 重启 Nginx
#/usr/local/nginx/sbin/nginx -s stop    # 停止 Nginx

启动Nginx后在浏览器输入IP显示如下
1.png

xiaokian.pngaaaaa.pngkaixin.pnghang.pnghuaji.pngtushe.pnglei.pngyanxian.pngyiwen.pngzhenbang.pngmianq.pnglen.pngbishi.pngyi.pnghh.pngpeng.pngbugaox.pngqian.pngtaikx.pngnuhuo.pnghang 2.pngtu.png
Submit


  商业友情链接:   超越娱乐注册   传奇私服   申博假网   免费菠菜源码   美娱   秋霞电影网   N厂手表

Title - Artist
0:00