Back

教大家如何让网站的标题会变

Small color 2016年11月22日

1.jpg

1.png

2.png

今天在某群里,有人问如何实现网站的标题在别人浏览不是自己的网站的时候就会变(崩溃啦)什么什么卖萌的标题。
后来他给我会变标题的网站,我就去爬下!
代码如下

<script type="text/javascript">
  var OriginTitle = document.title;
var st; 
document.addEventListener('visibilitychange', function() { 
  if (document.hidden) { 
    
    document.title = '(●—●)喔哟,崩溃啦!'; clearTimeout(st);
    st2 = setTimeout(function() { document.title = OriginTitle; 
    }, 10000)
  } else { 
    document.title = '(/≧▽≦/)咦!又好了!' + OriginTitle;clearTimeout(st2); 
     st = setTimeout(function() { document.title = OriginTitle; 
    }, 2000); 
  } });
</script>

把这段代码复制到自己的网站里即可!要改什么鬼标题都行啦!
另外我把它弄到我的视频站演示下
效果演示传送门

xiaokian.pngaaaaa.pngkaixin.pnghang.pnghuaji.pngtushe.pnglei.pngyanxian.pngyiwen.pngzhenbang.pngmianq.pnglen.pngbishi.pngyi.pnghh.pngpeng.pngbugaox.pngqian.pngtaikx.pngnuhuo.pnghang 2.pngtu.png
Submit

  商业友情链接:   传奇私服   阳光在线   免费菠菜源码   炸金花   大棋牌   秋霞影院

Title - Artist
0:00